مزرعه پرورش شترمرغ کشتاری پرواری

یک مزرعه پرورش شترمرغ کشتاری پرواری می توان در بازه زمانی مشخص تعداد زیادی پرنده را آماده فروش کند. البته باید برنامه ریزی دقیق برای ارائه پرنده های خود داشته باشد.

مزرعه پرورش شترمرغ

در ایران بسیاری از مزارع پرورش شترمرغ با هدف پرواربندی فعالیت دارند.

به این ترتیب جوجه هایی را در سنین مختلف تهیه کرده و تا رسیدن به سن کشتار آنها را نگهداری می کنند. طبیعتا در این میان عملکرد خوبی را باید از مزارع شترمرغ شاهد بود.

چرا که نگهداری جوجه ها به منظور رسیدن تا سن کشتار نیاز به تجربه و تخصص دارد.

شترمرغ کشتاری پرواری

مزرعه پرورش شترمرغ کشتاری

خوشبختانه در دهه های اخیر می توان شاهد راه اندازی مزارع مختلفی با هدف پرورش شترمرغ در سراسر کشور بود. این مراکز می توانند در فصل کشتار، پرنده زیادی را به بازار عرضه داشته و نیاز بازار را آن طور که باید تامین کنند.

یک شترمرغ کشتاری پرواری خوب باید:

  • سالم باشد
  • وزن ایده آل داشته باشد
  • سن آن کم باشد
  • از بهترین خورا بهره گرفته باشد
  • محیط نگهداری ان استاندارد باشد

شترمرغ کشتاری پرواری

شترمرغ کشتاری پرواری در تهران

از شهرهایی که می توان همیشه بازار خوبی برای فروش شترمرغ کشتاری در آن دید، تهران است. در این شهر پرورش دهندگان زیادی می توانند پرنده های خود را با قیمت مناسب به فروش رسانده و سود آوری خوبی داشته باشند. لذا باید پرنده های خود را به وزن و سن مطلوب برسانند.

شترمرغ پرواری