خریدار انواع شترمرغ پرواری پرورشی

هر خریدار در انتخاب انواع شترمرغ پرواری پرورشی دقت زیادی داشته تا به وزن و سن مورد نظر رسیده باشند. در این صورت کشتار پرنده می تواند سود خوبی داشته باشند.

شترمرغ پرواری پرورشی

در ایران همه شترمرغ های پرواری که برای کشتار ارائه می شوند، پرورشی بوده و تحت شرایط ویژه نگهداری می شوند. این مسئله سبب شده مزرعه داران بتوانند پرنده های خود را در بازه زمانی کوتاه به وزن مطلوب کشتار رسانده و آنها را برای فروش اماده کنند.

با توجه به اینکه در ایران پایین بودن سن شترمرغ پرواری اهمیت زیادی دارد، تلاش برای کاهش دوره پرواربندی نیز مهم است.

انواع شترمرغ پرواری پرورشی

با توجه به اینکه انواع شترمرغ پرواری پرورشی با نیت زنده فروش نگهداری می شوند، امروزه بسیاری از پرورش دهنده گان پرنده خود را با رسیدن به وزن مناسب برای فروش ارائه می دهند.

در این صورت اغلب کشتارگاه ها آنها ارتباط گرفته و در مورد خرید پرنده ها با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

خریدار شترمرغ پرواری

طبیعتا از نظر هر خریدار فاکتورهایی مد نظر بوده که آنها را در انتخاب شترمرغ پرواری کمک می کند. این موضوع سبب می شوند پرنده های پرواری با کیفیت بهتر خریداری شده و از کشتار آنها مشتقات خوب بدست آید.

به همین دلیل پرورش دهندگان نیز باید دقت زیادی در ارائه پرنده های با کیفیت داشته و آنها را به صورت حرفه ای نگهداری کنند.

شترمرغ پرواری پرورشی